เลขที่กรมธรรม์
ยี่ห้อรถ
เลขตัวถังรถ
ทะเบียน
ปีรุ่น/สี
เลขที่รับแจ้ง
เลขที่รับรถ
เลขที่ใบเสนอรายการ
เลขที่เคลม
เลขที่/เลขที่ อบ.4
VAuto VAuto
ออกจากระบบ


ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทำบันทึกนี้ เพื่อเป็นข้อตกลงในการใช้บริการโปรแกรมที่ผู้รับสัญญา จัดทำขึ้นมีชื่อว่า “โปรแกรมระบบงานซ่อมรถยนต์ V auto” โดยผู้รับสัญญาให้ผู้ให้สัญญา ใช้บริการโปรแกรม โดยกำหนดว่าการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวนั้น ผู้ให้สัญญาตกลงยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ โดยวิธีใดๆ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ละเมิดจะถูกดาเนินคดีตามที่กฎหมาย บัญญัติไว้สูงสุด

  2. ผู้ให้สัญญา สัญญาว่าจะไม่นำโปรแกรมดังกล่าว ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่น

  3. การใช้บริการจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น จะต้องไม่ใช้ส่งเสริม หรือ สนับสนุนต่อการกระทำ หรือกิจกรรมใดที่เป็นการไม่ชอบด้วย กฎมาย ในกรณีที่มีการกระทำ ดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ให้สัญญาซึ่งได้กระทำการเช่นว่านั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น แก่ผู้รับสัญญา หรือผู้ที่ได้รับ ความเสียหายนั้นทั้งสิ้น

  4. ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ “โปรแกรมระบบงานซ่อมรถยนต์ V auto” เป็นของบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียว

  5. ผู้รับสัญญา ให้ผู้ให้สัญญา ใช้บริการโปรแกรมดังกล่าว หากแต่ว่าผู้รับสัญญาสามารถยกเลิก การให้บริการโปรแกรมได้เมื่อต้องการ หรือเมื่อผู้ให้ สัญญาพ้นสภาพการเป็นคู่สัญญาของ ผู้รับสัญญา โดยนับจากวันที่พ้นสภาพความเป็นคู่สัญญาของผู้รับสัญญา หรือภายใน 7 วัน หลังจาก ที่ผู้รับสัญญาได้แจ้งผู้ให้สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

    หากผู้ให้สัญญา กระทำผิดบันทึกข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับสัญญา

    ผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญา ได้ตกลงกัน ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้น