เลขที่กรมธรรม์
ยี่ห้อรถ
เลขตัวถังรถ
ทะเบียน
ปีรุ่น/สี
เลขที่รับแจ้ง
เลขที่รับรถ
เลขที่ใบเสนอรายการ
เลขที่เคลม
เลขที่/เลขที่ อบ.4
VAuto VAuto
ออกจากระบบ


ระบบสารสนเทศที่บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานระหว่างคู่ค้า และศูนย์ฯปฎิบัติการสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อันจะนำมาซึ่งความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจร่วมกัน


เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศ งานการจัดซ่อม เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ติดตาม และตรวจสอบได้